You are currently viewing Czym jest tzw. ulga na złe długi?

1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa na tzw. ulgę na złe długi w podatku dochodowym. Powstała w celu unormowania zatorów płatniczych. Na podstawie nowych zasad należności lub zobowiązania nieuregulowane czy też niezbyte w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności będą uznane za koszty lub zwiększenie przychodu. Co w konsekwencji oznacza, że dotyczą one zarówno wierzycieli, jak i dłużników.  

Wprowadzenie nowych przepisów powstało z inicjatywą zmotywowania dłużników do przyspieszenia spłaty długu. Koncepcją Ministerstwa Finansów była poprawa płynności finansowej polskich przedsiębiorców. Zmiany w ustawie dotyczące terminów opłat w transakcjach handlowych uznano za najważniejsze. 

Wierzyciel, który spotkał się z brakiem spłaty zadłużenia, ma możliwość zastosowania ulgi

Łatwo dostrzec analogię pomiędzy nowymi uregulowaniami, a istniejącą już ulgą na złe długi w VAT.  Ustawa ma na celu pomoc przede wszystkim wierzycielom. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zapłaty za usługi, mają możliwość zmniejszenia kwoty zobowiązania podatkowego. Przepisy regulujące odnoszą się również do ryczałtowców. 

UPNO – ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Powiązana jest z nowymi przepisami takimi jak:

UPDOF– ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

UPDOP– ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

UZPD– ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

Postępowanie w przypadku zaległości z zapłatą będzie wyglądało inaczej w przypadku wierzyciela i dłużnika.

Wierzyciel określany jako podmiot, który sprzedał towar lub usługę, występuje o zmniejszenie podstawy opodatkowania o wartość początkowo przyjętą w jego przychodach o kwotę nieuregulowanej lub niezbytej wierzytelności. Skorzystanie z ulgi jest dobrowolne – w celu jej uzyskania należy wykazać ją w deklaracji rocznej. 

Dłużnik określany jako podmiot, który nie uiścił opłaty za towar lub usługę. Podwyższeniu podlega podstawa opodatkowania o kwotę początkowo przyjętą w kosztach o wartość nieuregulowanej  wierzytelności. W przypadku dłużnika podwyższenie podstawy opodatkowania jest obligatoryjne. 

Ulga na złe długi ­– kiedy można z niej skorzystać?

Ulgę można zastosować w zeznaniu podatkowym lub w momencie obliczania miesięcznej zaliczki podatkowej PIT i CIT. Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

  • Dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego.
  • Od daty wystawienia faktury (dokumentu sprzedaży) lub zawarcia umowy nie mogą upłynąć dwa lata. Data liczona jest od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument lub zawarta umowa. W przypadku gdy rok wystawienia faktury (rachunku) jest inny niż rok zawarcia umowy, obowiązuje data późniejszej czynności. 
  • Przychody obu stron tj. wierzyciela i dłużnika podlegają opodatkowaniu dochodowym na terytorium Polski.
  • Przychód został zaklasyfikowany dla celów podatkowych jako należny..
  • Umowny termin płatności nie został spełniony..
  • W dniu złożenia deklaracji podatkowej wierzytelność nadal jest nieuregulowana i niezbyta.

Od 1 stycznia 2021 roku oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy ryczałtem korekty stosowane także dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI), które są objęte 5% stawką podatkową.  

Nowymi przepisami objęte są transakcje, których termin płatności skończył się po 31 grudnia 2019 roku.